Uthyrningsvillkor Ljud- och Bildgruppen

Gällande från 2020-07-01 tills vidare.

 1. Avtalet tecknas mellan Ljud- och Bildgruppen (LoB) och hyrestagaren.
 2. Hyresavtalet gäller både när LoB har personal på plats och när hyrestagaren själv tar hand om utrustningen. Om inget annat har avtalats så ingår inte personal i hyrespriset.
 3. Hyrestagaren hämtar och lämnar själv utrustningen i LoBs lokaler i Chalmers kårhus om inget annat har avtalats. Eventuella transportkostnader debiteras hyrestagaren.
 4. Utrustningen hämtas mellan 12.00 och 12.30 på hyresdagen och lämnas tillbaka 12.00 på återlämningsdagen.
  Det är mycket viktigt att utrustningen lämnas tillbaka 12.00 då en ny kund oftast står och väntar på utrustningen.
 5. Hyra betalas via kort när utrustningen hämtas om inget annat har avtalats. Förutom hyran ska en deposition på lika mycket som hyresbeloppet erläggas. Träffas överenskommelse om att hyresbeloppet ska faktureras så gäller betalningsvillkoret 30 dagar netto om inget annat anges.
 6. Återlämnas utrustningen för sent (efter 12.30 återlämningsdagen) debiteras 20% av hyran (dock minst 100kr). Efter 13.00 utgår full dygnshyra för varje påbörjat dygn plus hyra för eventuell ersättningsutrustning.
 7. Hyrestagaren är ensam ansvarig, under hela hyresperioden, för skada på/förlust av hyrd utrustning oavsett om det beror på vållande eller olyckshändelse. Vid eventuell skada på/förlust av hela eller delar av utrustningen, är hyrestagaren skyldig att utan dröjsmål ersätta LoB för den skadade/förlorade utrustningen med vad det kostar att återanskaffa eller reparera den försvunna/skadade utrustningen. Hyrestagaren är skyldig att meddela LoB när skada/förlust har inträffat. Med skada avses ej interna fel på utrustningen orsakade av förslitning eller fabrikationsfel, som hyrestagaren ej kan hållas ansvarig för.
 8. LoB ansvarar för att utrustningen är felfri och funktionsduglig vid utlämningstillfället. Det åligger dock hyrestagaren att vid hyresperiodens början kontrollera att utrustningen är i funktionsdugligt skick. Skulle något vara felaktigt eller fel uppstå under hyresperioden ska LoB meddelas snarast. Reparation får endast ske av LoB eller av LoB utsedd person. Hyrestagaren är ansvarig för att defekt utrustning kommer LoB tillhanda för reparation. LoB har rätt att ersätta utrustningen med likvärdig utrustning om ersättningsutrustning av samma typ ej finns tillgänglig.
 9. Hyrestagaren är skyldig att äga nödvändiga kunskaper för att använda utrustningen. Till exempel åligger det hyrestagaren att tillse att fullgott väderskydd finns då utrustningen används utomhus. Rådfråga gärna LoB vid oklarheter. Har fel uppstått p.g.a. åtgärd från hyrestagaren är LoB ej skyldiga att ställa annan felfri utrustning till förfogande eller reparera utrustningen utan att hyrestagaren erlägger ersättning härför.
 10. LoB skall ha möjlighet att när som helst detta anses nödvändigt få tillträde till utrustningen för kontroll av funktion.
 11. Utrustningen kvarstår i LoB:s ägo under hela hyresperioden. Hyrestagaren får därför ej låna ut, pantsätta, överlåta, byta ut eller sälja utrustningen. Utrustningen får ej heller uthyras i andra hand eller föras utomlands utan LoB:s skriftliga medgivande.
 12. LoB kan ej göras ekonomiskt ersättningsskyldiga för misslyckad eller inställd föreställning, konsert, visning eller liknande som orsakats av fel på utrustningen, transportförseningar, force majeure eller andra omständigheter som LoB ej rår över. LoB ansvarar ej för skada som p.g.a. hyresförhållandet kan komma att drabba tredje man.
 13. Utrustning och kablage ska vid återlämnandet vara packat och ihoprullat som vid utlämnandet. Smutsiga/kladdiga kablar och övrig utrustning ska rengöras före återlämning. Om packning och hoprullning av kablage måste göras om så debiteras hyrestagaren för detta. Om utrustning saknas vid återlämnandet debiteras hyrestagaren dess fulla värde.
 14. LoB har rätt att med omedelbar verkan häva uthyrningsavtalet och återtaga utrustningen då hyrestagaren:
  1. försätts i konkurs, hamnar på obestånd eller avlider.
  2. vanvårdar, utlånar, pantsätter eller överlåter utrustningen.
  3. använder utrustningen under sådana förutsättningar som kan förorsaka skada.
  4. i övrigt åsidosätter innehållet i detta avtal.
 15. Om villkor i separat avtal eller tillägg avviker från detta hyresavtal ska sådant avtal gälla framför dessa uthyrningsvillkor. Tillägg eller ändringar ska vara skriftliga för att gälla.